Viết code cũng như viết một câu chuyện

Vậy ai là người sẽ đọc code của bạn?

Chất lượng phần mềm cũng như sự hấp dẫn của câu chuyện!

Có thể đọc hiểu không có nghĩa là lan man

Giới hạn của bộ não khi đọc

Bài viết hướng dẫn cách viết bài như thế nào

Ngôn ngữ liệu có quyết định câu chuyện của bạn


Đọc chi tiết:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?