Viết chương trình tự động lấy captcha

Mình đang viết chương trình dùng selenium lấy ảnh captcha tự động nhưng đang bị dính trường hợp này. Mình không chuyên PHP nên hỏi mới biết đây là cách che giấu ảnh, bức ảnh chỉ request 1 lần nên chạy request đường dẫn lần 2 là bức ảnh đã xóa. Mình cần một giải pháp, cảm ơn đã giúp đỡ.

mình cũng không chuyên nhưng theo mình nghĩ capcha nếu request 1 lần thì nó sẽ đổi capcha nên bạn request lần 2 đã bị đổi ảnh là đúng rồi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?