Việc Front end react làm cho công ty startup blockchain cho ae đây

Ai quan tâm job React 1-2k USD ở TP HCM thì liên hệ link ở dưới nhé.

Công ty làm startup về blockchain :slight_smile:

https://www.facebook.com/jarvis57/posts/1717101495004589

3 Likes
1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?