Vì sao data excel của mình trên 6000 dòng nhưng khi import vào mySQL chỉ có 140 dòng?

Các ace cho hỏi ? vì sao data excel của mình trên 6000 dòng nhưng khi import vào mySQL chỉ có 140 dòng

Import theo hình thức nào? Xem thêm upload_max_filesize and post_max_size trong php.ini để chỉnh cho lớn lên vì khả năng file Excel bạn lớn hơn 2MB mặc định.

Có khả năng dòng 141 có vấn đề? Hãy xóa bỏ 140 dòng đầu để dòng 141 thành dòng đầu tiên và import thử xem sao.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?