Về vấn đề PHPAdmin

phpmyadmin

(Từ Liên) #1


Chào mọi người khi em vào locallhost:8080/phpmyadmin thì đăng nhập bằng root,pass không nhập
Đã sửa trong tệp config…php change allow password=true,user=root mà vẫn bị như v
Ai biết giúp dùm em với ạ


(Từ Liên) #2

ai giúp dùm em với ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?