Vấn đề về Route trong Laravel

php
laravel

(Tôn Quốc Việt) #1

Hiện tại mình đang tạo một Form để add new blog.

Từ trang localhost:8888/blog/public/post dẫn đến Form bằng đường dẫn localhost:8888/blog/public/post/create . Nhưng khi mình gặp lỗi sau: Sorry, the page you are looking for could not be found.

Code ở file routes/web.php :Route::get('/post', '[email protected]'); Route::get('/post/{id}', '[email protected]'); Route::get('/post/create', '[email protected]');

Ở file PostController :

class PostController extends Controller
{
  public function index() {
    $posts = Post::all() ;
  	return view('post.index', compact('posts')) ;
  }

  public function show(Post $id) {
  	return view('post.show',compact('id')) ;
  }

  public function create() {
  	return view('post.create') ;
  }
}

Ở file index:

@extends ('post.layouts.master')


@section ('content')
	<div class="container">
	 <div class="jumbotron">
	 	<h1 style="text-align: center;">Welcome To My Blog</h1>
	 </div>
	</div>
  
  @if(count($posts) > 0)
  	<ul class="list-group">
  		@foreach ($posts as $post)
  			<li class="list-group-item"><a href="post/{{$post->id}}">{{$post->title}}</a></li>
  		@endforeach
		</ul> 
  @endif
  <h2 style="text-align: center;"><a href="post/create">Add new post</a></h2>
@endsection

Cây thư mục view:

Nếu mình sửa như thế này sẽ truy cập được Form:

File index: ```

Add new post</h2``` File route: ``` Route::get('/create', '[email protected]'); ```

Kết Quả:

Code đầu tiên mình làm theo tutorial ở Laracast nhưng chẳng hiểu sao lại bị báo lỗi, có ai giải thích giúp mình vì sao không?

Mình cám ơn trước


(Tên Gì Cũng Được) #2

Bạn chỉ bắt method get
Nên thẻ li đó là post nó ko nhận


(Tôn Quốc Việt) #3

hình như bạn nhầm, ở thẻ a file index mình chuyển sang trang create để hiện form chứ không phải từ form chuyển sang trang khác.


(Đào An) #4

Thử

<h2 style="text-align: center;"><a href="/post/create">Add new post</a></h2

xem sao


(Tôn Quốc Việt) #5

không được bạn, nếu sửa vậy thì thanh URL sẽ chuyển từ :
http://localhost:8888/blog/public/post

sang http://localhost:8888/post/create


(Đào An) #6

Vậy lúc lỗi thì đường link là localhost:8888/blog/public/post/create hay localhost:8888/post/create


(Tôn Quốc Việt) #7

lỗi thì đường link là : localhost:8888/blog/public/post/create


(Đào An) #8

vậy chạy hẳn đường link localhost:8888/blog/public/post/create vẫn lỗi à b?


(Tôn Quốc Việt) #9

đúng rồi bạn, nó báo là Sorry, the page you are looking for could not be found.
nhưng khi rút ngắn lại như trên topic nói, vẫn giống đường link, nhưng method create lại được gọi :confused:


(Ice Tea) #10

Theo suy đoán của mình thì 99% là do Route Model Binding - Implicit Binding nhé.

Route::get('/post/{id}', '[email protected]');
public function show(Post $id) {
  return view('post.show',compact('id')) ;
}

=> Do bạn type-hint Post $id trong controller nên Laravel sẽ tự động inject Model Post vào method show, có nghĩa là nó sẽ gọi hàm này: $id = Post::find($id), nếu không tìm thấy trả về response HTTP 404 (Ném ra ModelNotFoundException => rồi biến thành NotFoundHttpException => 404)

Khi bạn vào url post/create => Laravel sẽ gọi Post::findl('create'); trước (do nó match cái route khai báo đầu trước) và tất nhiên kết quả là 404!!!

Solution: đổi thứ tự 2 cái route hoặc tắt Implicit Binding hoặc đặt url khác, vd create-post hoặc dùng Resource Controller

Bonus: recommend bạn dùng helper action() hoặc route() để generate url, sau này có thay đổi url thì chỉ cần sửa trong route


(Tiến Lê) #11

Bạn @it-4-life nói quá chuẩn rồi đó =)). Mình cũng nghĩ là vậy, do cấu trúc url của bạn. Và nếu như bạn chỉ làm CRUD thì nên dùng resource controller để làm, nó có đủ hết chỉ với 1 dòng route thôi.
https://tienleit.com/hoc-laravel-framework/laravel-tutorials/resource-controller-trong-laravel-crud-la-chuyen-nho/


(Tôn Quốc Việt) #12

Ôi được rồi, cám ơn bạn rất nhiều.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?