Vấn đề khi upload ảnh trong CkFinder

java

(Davit lượt ) #1

Mình có tích hợp CkFinder vào CkEditor trong 1 web app Spring MVC, có Spring Security.
Tuy nhiên trong CkFinder nếu muốn upload ảnh thì phải tắt csrf trong cấu hình spring security

<csrf disabled="true"/>

Nếu không báo lỗi:

POST http://localhost:8080/controller/ckfinder/core/connector/java/connector.java?command=FileUpload&type=Images&currentFolder=%2F&langCode=vi&hash=cb5221931a8be9586fc545ef7c7283c8&response_type=txt 405 (Method Not Allowed)

Vậy có cách nào để upload được ảnh trong CkFinder mà không cần phải disable csrf không? Bạn nào biết cái này chỉ giúp mình.

Đây là cấu hình Spring security

<http auto-config="true">		
		<csrf disabled="true"/>	
	 	<intercept-url pattern="/admin/**"
			access="hasRole('ADMIN')" />
		<intercept-url pattern="/admin/**"
			access="hasRole('ADMIN')" />
		<form-login login-page="/loginform"
			authentication-failure-url="/loginform?error=true" />
		<logout logout-url="/logout" logout-success-url="/" />
		<access-denied-handler error-page="/403" />
</http>

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?