Update imagesource và label trên flyout menu xamarin forms shell

vấn đề của mình là ở flyout menu mình có 1 image và 1 label được được gán giá trị khi app mới chạy. khi mình update thông tin user ở 1 page khác. thì làm cách nào để update được 2 giá trị là image source và label ở menu đó ạ. mình tìm các sự kiện liên quan mà ko có.
ai biết chỉ giúp mình vs

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?