Uncaught SyntaxError: Unexpected strict mode reserved word

javascript

(Trâu Gia Gia) #1
  loadRuning(dinosaurSheet, dinosaurData) {

    let dinosaurRun = dinosaurData.run;
    for (let j = 0; j < dinosaurRun.length; j++) {
      let pos = dinosaurRun[j].position;
      let img = dinosaurSheet.get(pos.x, pos.y, pos.w, pos.h);
      this.animation.push(img);
    }
  }

minh cứ bị lỗi ở dòng 44 mà không hiểu sao lại lỗi. mình có đặt biến === từ khóa đâu. help


(Nguyễn Đình Anh) #2

Cứ thử đổi tên biến xem sao đã bạn.


(Trâu Gia Gia) #3

đổi thế nào vẫn k được


(Quân) #4

Những lỗi liên quan đến syntax thì nhiều khi lỗi lại đến từ những dòng trực trước đấy chứ không phải ở dòng báo lỗi. Nên bạn copy thêm 1 số dòng trước đó nữa. Ngoài ra cung cấp thêm thông tin về môi trường chạy là trình duyệt nào nữa


(Trâu Gia Gia) #5

mình chạy local server, chrome.

dData = loadJSON("sprites/dinosaur.json");
dSheet = loadImage("sprites/graphic_33_6x1.png");

dinosaur = new Dinosaur();
  dinosaur.loadRuning(dinosaurSheet, dinosaurData);

đây ợ


(Hung) #6

Dòng 44 là dòng .get(pos.x)? :upside_down_face:
Không có comment chỉ chỗ nào lỗi hết


(Trần Hoàn) #7

có khi dòng dinosaur = new Dinosaur(); lại thiếu var hoặc let thì sao?


(Trâu Gia Gia) #8

không, dòng 44 là dòng của for(let j = … ý ạ. @hungsteve

Chắc chắn là đã khai báo biến rồi nhé @noz1995


(SITUVN.gcd) #9
let img = dinosaurSheet.get(pos.x, pos.y, pos.w, pos.h);

get cũng là 1 từ khoá trong javascript chứ nhỉ!?


(Nguyễn Đình Anh) #10

Mình nghĩ bạn nên đăng hết code lên đi, như vậy sẽ dễ fix hơn.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?