Tuyển SysOps tại Hà Nội ($800 - $1400)

Hello,
Mình cần tìm ứng viên SysOps tại Hà Nội

  • mức lương $800 - $1500
  • có kinh nghiệm làm Sysadmin/SysOps/DevOps
  • có kinh nghiệm làm việc trên cloud (AWS, Azure, Google,…)
    (công ty đang sử dụng AWS)
  • biết shell script đủ để làm việc
  • có kinh nghiệm setup và vận hành server nói chung (Linux, Cluster, MySQL, PHP, Redis, Solr, MongoDB…)
  • có kinh nghiệm vận hành web server (Nginx, Apache, IIS …)

Mời các anh chị gửi CV về:
[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?