Tuyển iOS Developer (Objective C), 2 năm exp, lương $500 - $800

Hello,
Mình cần tìm iOS Developer (Objective C) ở Saigon,

  • mức lương tầm $500 - $800

  • làm công ty outsource

  • tầm 2 năm kinh nghiệm

  • làm việc với Objective C, RestfullAPI, web socket, …

Link JD: https://jobseekers.vn/job/778/

Mời các anh chị gửi CV về:
[email protected]

Cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?