Tuyển dụng Vuejs, fullstack, techlead

[Hà Nội] #thưởng_tiền #Vuejs #fullstack

Hiện tại bên mình đang tìm kiếm lập trình viên:

  1. Vuejs 2 năm kinh nghiệm

  2. Fullstack Laravel Vuejs

  3. Teamleader

Đặc biệt bonus #2_triệu tiền thưởng cho anh em giới thiệu ứng viên thành công. Anh em có mối quan hệ rộng giới thiệu cho e với nhé. Em cảm ơn mọi người ạ

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?