Trường hợp bảng có khoá ngoại thì làm sao để chèn dữ liệu vào?

Em đang làm trang cho người dùng nhập thông tin sản phẩm để chèn vào phpmyadmin, csdl của em có 2 bảng là nhóm hàng hoá và hàng hoá, trong bảng hàng hoá em có khoá ngoại mã nhóm tham chiếu tới mã nhóm của bảng nhóm hàng hoá, khi em nhập hết các cột ,cả cột mã nhóm (dạng text) thì không chèn được vào bảng hàng hoá, còn bảng nhóm hàng hoá thì chèn được mã nhóm và tên nhóm bình thường ,vậy cho em hỏi gặp trường hợp bảng có khoá ngoại thì làm sao để chèn vào ạ.

bạn chỉ nêu kết quả, chẳng nêu nguyên nhân, chẳng có thông báo lỗi nào thì đoán lỗi hỗ trợ bằng niềm tin sao?

4 Likes

à ,xin lỗi bác , có nghĩ là cú pháp không sai, không báo lỗi ,nhưng nó không hiện thông tin sản phẩm vừa chèn vào bảng ấy, dù load lại trang cũng không thấy

ai cũng nói mình làm đúng từ a tới z nhưng lại không chạy

1 Like

Thì mình cũng insert into các thứ đúng theo cú pháp thì chèn được hết, chỉ có mỗi cái bảng có khóa ngoại là không nhận dữ liệu chèn vào thì mình không biết nên lên đây hỏi để biết làm thế nào chứ

Bạn cứ tự nghĩ xem dựa vào những gì bạn post trên này thì có manh mối nào để hỗ trợ hay không
Bạn đã chạy câu query trên console client hoặc tool nào đó chưa, có báo thành công không, có record vừa insert trong db không
structure table, câu query, code?

3 Likes

Mở mysql console lên gõ lệnh, nó sẽ báo lỗi cho bạn biết tại sao. Câu hỏi của bạn trên đây quá thiếu thông tin nên không ai giúp được, bạn tự đọc và ngẫm nghĩ xem, người khác phải đoán đến 1001 tình huống để trả lời cho bạn, bạn có đủ kiên nhẫn để đọc?

Ví dụ của bạn mình chỉ nói như vầy: tại sao bạn không tạm tắt khoá đi để nhập dữ liệu nếu khoá ngoại là cái bạn không thể hiểu được, còn nếu đã hiểu thì đã không “điên gì” lên đây hỏi ngớ ngẩn. Vậy đó, câu hỏi của bạn mình không rõ là bạn không nắm lý thuyết về key, primary key, foreign key,… hay là bạn chỉ muốn nhập dữ liệu?

3 Likes

giá trị của cột mã nhóm trong bảng hàng hoá phải có trong bảng mã hàng hoá rồi thì nó mới thêm được nhé, hoặc bị lỗi có thể là lệnh insert vào bảng hàng hoá thực hiện trước lệnh insert vào bảng mã hàng hoá, thằng cha phải có trước thằng con

Hỏng quá rồi, input data cho table group hàng hóa trước thì table hàng hóa mới có cái mà reference.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?