Trong java các khái niệm như delegate linq không?

cái này giống delegate bên c# .Bác nào cho emhoir trong java các khái niệm như delegate linq ,linq to sql có không ạ và cụ thể nó là gì genric nữa .em cảm ơn

ko, Java chỉ có OOP thôi, rất đơn giản.

trong java có cách nào để gửi một hàm là tham số của hàm khác ko bác

Ngắn gọn là có, từ Java 8 trở lên:
http://www.studytrails.com/java/java8/java8_lambdas_functionalprogramming/
Cũng từ Java 8 trở đi thì có thêm Stream API, cái này gần giống Linq lắm rồi:
http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/ma14-java-se-8-streams-2177646.html

P.S: google mấy cái này dễ lắm bạn.

1 Like

Theo mình biết thì Java 8 có lambda expression. Mà có LE thì tức là có delegate.
linq thì cũng là một hình thức của LE thì phải.

c# là xe ga java là xe tay côn hay số gì đó bác à :v:

Linq làm gì phải hình thức của LE :smile:
Linq là thế này: bên C# có những kiểu dữ liệu như Array, List, v.v. gọi chung là tập hợp phần tử. Những kiểu dữ liệu này đều implement Interface IEnumerable< T>, giờ có linq tức là có thêm mấy method mở rộng (extension method) cho IEnumerable< T> như Select, Where, v.v. và thêm một hệ thống cú pháp linq (na ná SQL) để khi biên dịch thì nó tự chuyển về các lời gọi method tương ứng.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?