Toán tử gán JavaScript

var sum = 0;
for (var i = 1; i < 10; i++) {
    sum = sum + i;
}

Mọi người cho e hỏi là các phép gán trong vòng lặp theo e hiểu thì như vậy có đúng ko ạ.
-> sum = sum + i cái sum đầu tiên của câu lệnh này là sum gì vậy ạ có phải là . 0 = 0 + 1 đúng ko ạ sau khi lặp lần 1 xong thì sum + i được gán lại cho sum bên vế trái rồi nó gán lên biến var sum = 0
phải ko ạ e rối chỗ đó mong mọi người giúp ạ.

bạn đã chạy đoạn code đó chưa?

lệnh chạy từ trên xuống chứ sao lại quay xe ngược lại, sao bạn lại có thể nghĩ như vậy??

Trên thực tế bạn nên hiểu theo câu sau sum + i được gán lại cho sum bên vế trái
biến sum ở var sum = 0;sum = sum + i; đều là 1 biến nên không có vụ rồi nó gán lên biến var sum = 0 đâu
Đoạn code của bạn viết đầy đủ ra thì nó sẽ như sau

var sum;
sum = 0;
for (var i = 1; i < 10; i++) {
    _sum = sum + i;
    sum = _sum;
    delete _sum;
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?