Toàn bộ file các định dạng bị mã hóa thành file .kpfotujamn

ransomware

(Abc Abc) #1

chào các anh chị, máy em mấy hôm nay gặp trường hợp này. Nó ngốn sạch ảnh, video,… thay đổi thành định dạng .kpfotujamn. đồng thời xuất hiện trên máy một file với hướng dẫn với nội dung như bên dưới. do máy em không chụp ảnh màn hình được nên em xin cop y nguyên nội dung. Nhờ các anh chị giúp đỡ. em cảm ơn
—= GANDCRAB V5.0.4 =—

UNDER NO CIRCUMSTANCES DO NOT DELETE THIS FILE, UNTIL ALL YOUR DATA IS RECOVERED

*****FAILING TO DO SO, WILL RESULT IN YOUR SYSTEM CORRUPTION, IF THERE ARE DECRYPTION ERRORS*****

Attention!

All your files, documents, photos, databases and other important files are encrypted and have the extension: .KPFOTUJAMN

The only method of recovering files is to purchase an unique private key. Only we can give you this key and only we can recover your files.

The server with your key is in a closed network TOR. You can get there by the following ways:


| 0. Download Tor browser - https://www.torproject.org/

| 1. Install Tor browser
| 2. Open Tor Browser
| 3. Open link in TOR browser: http://gandcrabmfe6mnef.onion/cb390534cce3ac68
| 4. Follow the instructions on this page


On our page you will see instructions on payment and get the opportunity to decrypt 1 file for free.

ATTENTION!

IN ORDER TO PREVENT DATA DAMAGE:

  • DO NOT MODIFY ENCRYPTED FILES
  • DO NOT CHANGE DATA BELOW

—BEGIN GANDCRAB KEY—
lAQAAC/r/t8jCDrCPk0gXpUV1YOy09RWwWnPw/POpxVFITvTyJJRFvcv2+mL5k3EQjxo2fhAOY41p2nLzYIeWYODCbVn2HNDtXrbgeGSptuBGeav1T7GLbgobqYmXmZn7Q9IoFG5h143OG4P1SxtDKRxFltIj1lzfUl6UNHwS30EnDp4i56NViXlG8y9M4c0IpCiReUTM77bBuvazahAUS1a8yjR1UUbwF3aycckbGRzPPzUbOmxNpdKCWWzkb1CBegYnHiTFQ8q5lcGJ5RSFp1e/6m/aRYLKJIwnvI5M3VbN6TL0sI2Wc8FkbKAmxyzp2eR3UD86VLp8gN3/E+kIXyJAE/Jss5mvnC1ninNzn5oMPqVthk43CzbkF5DHL6ED1sm8Z4xLOaBiNXaKgVmPQCJ/xc1arf3Z8nAmfR0tTtx5ilnrbmOX5g4TUB3bnU/rIIHHlTsJ0wHR6Bdlyc7nNGMWZe1mVwzArbw4z3kl8A13mlShO/7vApFH0qQ/2VzSYvK6mjGz4AOWdRoWY6H0NbV/PgdcWbBGroUxtv2kUVJfAPcxjKPBU81hNmC/SgbyETDsGG/z7OxMcOa6cmfOozJIFS0/r7xcAhKFockkc5PV4zWjEdXWjEj23nrBJhwcbIrITPeO2CrlkuvZDVIpHrpaS9TSPtuOWB3ePbTRXAJUoSfN95065iJhD3y5y9vbRLyW3xsPwK+MW1X89wZXoyKjylkF6o+nJI6nbEZfvn5dFn3V2D/6+7kdPxKYCbLwORnVzYcCh2k7qXJD/QxE8wy3iQVpaEmfYGJge6yMVw0s7ahKlx3z5/QqWxxtBtKX2MuAweFp5OiEobJGwCRqhyIfN2L1W6fQLAlFyLXGvGk4CuaJTj2yJUg0RqtPzB+3TBeik8HJ6ImcFqThz+kI2SQZ401ZONOtpnf+Czh9dWY0l8HRHugjxHSSmRm/EVlGDJ38rECdYaapgQDQKL4YRPNW+xoyDRWjKdh7YeohpWicYw0OvkTL9tF8m4o1mJU+3KUDWNY0F7BWKWFgd8kXzoCSohTQhgPHDi5Z9am1kbYW/Y5Bi2oElJDm7v0nV6LuQQtEK1X1ny8MR+qwlVtRmK++WLq6Y0umcFdhmCG7s8MP05U3q0v8tOwzsG/c7vqPK4MadGlH611a5yoRB13aKKE2xlLFIicQsKPciFe9MsausCk7azPS2qJ6tQM6d7320vGsnI2NoZTR6htQIii6pLqrFP+wz+w8uK0w0IgCK0vvxylIvnLHLMK89fBr67U9eWANORFI13mH6i85WDgCBB+vnqY94sg6EbP1cbAzPFmmTvfcW8Yg+temQqdoKz26SkYwAVKgO09oTTeaMZC4vM9+Dcti2qewc/nbTwDgt8xfb38g5uEx4b1tpsjwM5dHM+b3WfA19pcup2nyprebwK7Z+UXPGoKhlY04UsWNTveV24J+vxiM9EOCKMvSON8TlfjoCs6YsiyR1snKlRFB/PnU9TMMoJmEN3R0/WCZHXyQChlTkcfIb6vIx2YVaRtP2FY3oZp7S4vNrsP4RJ1NBE2+jyhwnt3zbmMYLDflwJ7PkCrjjQczKHEWkEUrNspzQNWT46RXKxtzwq/IxeNozges5tK4hvHCAuWoClTsLQyzXYwvvXDeeMGKFaujSKkimgItlaNgN8M2uw1T9TYJnR3/+1iioQc0E2sA7dAO81DnkqGF7n350oOkxDgoS+iPn2MYPj9WlWttdast6p+oIflRKX0mTe75Bi+JtoWw/rSh8m2Thu6fetcr1gJRFx1Ow5chm/Rp7RO3krYnon1cRkm6bxUMPbHYUEiufvfQJpuvVo8oCx8uOAJjaFhqxF144WPhgIXKn8nQf7/6g7PJzoP2CKLAtPFA7yXSMNclbK0Jkft8K1P6C3ibksisFyb9AMwMTh1LyGKdQB3SsrbiMa9Nlay/482U5lV2SwaLmJhMm4g5C39GCAop7xTe1T+sUqMgXSQkB7jfUc59ngEn4D2w9T3uZO2ZWl9LKC6LDhT51dZ3XBQMtJJA5MAM0K0atV6Pd0pgntHZgyanKDhqXTWkir4vvLjs4PK0P6XxsyEi96B6ohCI6B8D1GwN0m3urTSj7xF4NWFBzG13pnTVMc3HbGoV+bzU2w0y5IxxtGXcW+mlJmNqgrtQ7J4j9xcNX21ReVAqxGAfv5aQjMI78Qau9Qe0I+DU9uJBT9K/uhs+s6h9Xk87oFGXqaHc6q2oQyYs9R2BMs=
—END GANDCRAB KEY—

—BEGIN PC DATA—
wfKD6iudumBkmpL8IRr4U5axNlbjOWvtzTxfOqr1yVYkvOOWbx5nYYBd0JZDTphRrnZy7ndW0bfETBWH4R5PBKrzo9ND77/6XkG4DC7iH5J+88jFNf+SmHmoHJAbLpOj8Pxp2XXxBpKxiuihTkSvAuIAtrZYOMuX8LnxbV4kbXR5bY2Ws8CrYd9YWqSCxvgpGo4s29yAQ1LqZB5V7wOGuXvcCCIw2OKMKUOEMK0P0opELFyTVpwMmpIoT3Z+P4g/VPrC1s1zizb3jZJAI3gml59nU905CBYxZw6SDJErsX0pSlPFUA/xke4tbdiyqdynn7r657Rip7F/kQDB5uKg/3A2U+t3GoVYL1rcBnrtwhGPEY0brCdB4ou4OKboY8tybIyg2X+ikpRITToqbVPuJNEJpZFgwMQoXBOcnPs+B+4sALWf+2FPg8RrXQ2dxGFKwQ71ZinpDhFF3vDLNeao1wEZM3QXRlOKYznX1ljgcH8FmUrfmCzwQUlnlbIolsuw93J6VYTpCjeNfHwcCcAXPxlNh39VQ3fC06ZFEuLtLUihBYFMapH3HpoOY7/PRdwPoYl5V6bu7rPOzMT9MHYNh8gz7+xURYhtVP+sbkbW1uJkXuReXNQv9ERhOVLe2rxgm2nYLVIzkAsBfmX5HmFBiTYEybILT7XbFAF6KdH/yTNrdHw3tG4TffKUtXJpLfm8Ux0YXegDAtZwjUjfxwrKwikulMUvmI7g34qyOihtUis4DmlI+RsTYBICtLxGZksy78sSO9qlMk+HrvFOzY9uQ+HD3O6p4+PlvC353A==
—END PC DATA—


(HK boy) #2

Bạn thử dùng tool xem sao.


(rogp10) #3

Nên bookmark :smiley: chứ vẫn chưa dùng được.

READ THIS BEFORE DOWNLOADING: this tool does not work for users infected with GandCrab version 5.0.4 and newer.


(Abc Abc) #4

cảm ơn bạn, để mình thử


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?