TMA Solutions tuyển dụng nhiều vị trí Intern/Fresher QIII/2019

internship
fresher

(TMA Solutions) #1

Hè về, bạn đã tìm được chỗ thực tập cho học kì tới chưa?
Apply ngay các chương trình tuyển dụng Intern/Fresher hot hit của hè này

Intern: https://www.tma.vn/Thuc-tap/

CV gửi về: [email protected]

Fresher: https://www.tma.vn/tft

CV gửi về [email protected]

TMA sẽ nhận CV đến 23/8/2019 , đừng quên deadline này nhé


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?