Tính zoom trong google map

google-maps-api

(Dotasaga) #1

Em đang làm cái app chỉ đường dùng google map api có 2 điểm hiển thị trên màn hình, em chọn tâm màn hình là trung điểm của đường thẳng nối 2 điểm đấy. Nhưng lại không biết tính zoom google map là lv mấy sao cho cả 2 điểm đó đều hiểu thị trong vùng hiển thị cùa màn hình. Ai biết chỉ em với


(Tynk Huynk) #2

Set Boundary cho Camera API trong Google Map API nhé bạn

private GoogleMap mMap;
// Create a LatLngBounds that includes Australia.
private LatLngBounds AUSTRALIA = new LatLngBounds(
  new LatLng(-44, 113), new LatLng(-10, 154));

// Set the camera to the greatest possible zoom level that includes the
// bounds
mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(AUSTRALIA, 0));

https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/views#setting_boundaries


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?