Tính số hạng thứ n của dãy Fibonacci bằng phương pháp đệ quy

c

(Thào A Vảng) #22

Có cao nhân nào có cách tìm số fibonaci lớn mà thời gian chạy nhanh không?(VD số Fibo thứ 100 chẳng hạn)


(HK boy) #23

Dùng nhân ma trận.

https://tritran.xyz/posts/tim-so-fibonacci-bat-ki/#2-tim-so-fibonacci-bat-ki-bang-ma-tran


(Thào A Vảng) #24

cảm ơn .làm mãi ko đc bài này :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?