Tìm url trong source html

Chào mọi người! Hiện tại em đang học về Selenium, cho em hỏi làm thế nào để Selenium tìm 1 url có dạng abc.com/id (id là 1 dãy số) trong source html và nó sẽ trả về id nếu đoạn url này xuất hiện, còn nếu không xuất hiện thì sẽ tiếp tục refresh đến khi nào ngta up đoạn url lên thì thôi.

Em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?