Tìm số nguyên dương nhỏ nhất không chứa trong mảng đã cho

algorithm
java

(Trần Đức Vương) #23

O(CONSTANT*n) về tổng thể sẽ thấp hơn O(n^2)


(rogp10) #24

max có phải là constant không? (mà mình cũng chê O(N^2)). Vì max này là phần tử lớn nhất đó.

Vậy thì sort O(N*logN) cho bền đẹp :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?