Tìm người dạy thêm lập trình Web và Java ở Đà Nẵng

nodejs
web
java

(Linh Nguyễn) #1

Mình muốn tìm một người dạy kèm thêm lập trình Web và Java ở Đà Nẵng, thù lao thương lượng qua email: [email protected], Thanks.


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?