Tìm hiểu code cộng 2 binary

java

(hhm549) #1
import java.util.Scanner;
public class Exercise17 {
 public static void main(String[] args)
 {
 long binary1, binary2;
 int i = 0, remainder = 0;
 int[] sum = new int[20];
 Scanner in = new Scanner(System.in);

 System.out.print("Input first binary number: ");
 binary1 = in.nextLong();
 System.out.print("Input second binary number: ");
 binary2 = in.nextLong();

 while (binary1 != 0 || binary2 != 0) 
 {
  sum[i++] = (int)((binary1 % 10 + binary2 % 10 + remainder) % 2);
  remainder = (int)((binary1 % 10 + binary2 % 10 + remainder) / 2);
  binary1 = binary1 / 10;
  binary2 = binary2 / 10;
 }
 if (remainder != 0) {
  sum[i++] = remainder;
 }
 --i;
 System.out.print("Sum of two binary numbers: ");
 while (i >= 0) {
  System.out.print(sum[i--]);
 }
  System.out.print("\n"); 
 }
}

Mình đang học Java với bài tập công 2 binary. Mình đang không hiểu tại sao ngừoi ta lại viết code như sau:

sum[i++] = (int)((binary1 % 10 + binary2 % 10 + remainder) % 2);
remainder = (int)((binary1 % 10 + binary2 % 10 + remainder) / 2);
binary1 = binary1 / 10;
binary2 = binary2 / 10;

Bạn nào giải thích chi tiết dùm mình sẽ


(rogp10) #2

Do không được dùng char[] nên nó như thế =))

Một cách phổ quát thì chia 10 tức là lên 1 slot và mod tức là đọc slot đó. Cái này làm thử bằng tay thì nhanh hơn là giải thích :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?