Tìm file Từ điển Tiếng Việt

Mình xin file từ điển tiếng VIệt để code tool tìm từ của vòng 4 chương trình vua tiếng Việt mùa 2 ạ. Em xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?