Tìm file trên Google Drive trong mục Shared with me

mấy bạn cho mình hỏi có cách nào tìm file trên googledrive trong mục shared with me theo tên người share không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?