Tìm dự án mobile

Hiện tại thời gian rảnh nhiều quá nên mình muốn nhận dự án Android/ReactNative. Bác nào cần tìm đồng đội hoặc có job giới thiệu em với ạ. em có thể làm đc từ 20 - 30 tiếng 1 tuần. tks all
Liên hệ em ạ : https://www.facebook.com/hieuit580

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?