Thuê người viết code Lua cho game trong Roblox

lua

(VinhStar_DEV) #1

:grinning: Giới thiệu:

  • Tôi muốn thuê một lập trình viên cho trò chơi trong roblox của tôi (sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua)

Đối tượng:

  • Nếu bạn là một lập trình viên, Lua bạn có thể làm điều đó

:moneybag: Lương:

  • Bạn phải trả tiền một lần khi bạn yêu thích các trò chơi roblox (nếu bạn là một người chơi roblox). Còn không, bạn có thể làm điều đó

:slightly_smiling_face: Cuối cùng:

  • Nếu bạn muốn công việc này, bạn có thể rời khỏi.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể hỏi tôi câu hỏi :thinking:

:innocent: “Mong nhận được phản hồi tốt về bài viết này” :innocent:


Hiring someone to write Lua code in roblox
(明玉) #2

Sorry, nhưng sao giống Google dịch quá…


(system) #3

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?