Thực trạng sách lập trình tại Việt Nam

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?