Thư viện crawl data trên c#

c-sharp

(Lê Xuân Thiêu) #1

mọi người cho em hỏi nên dùng thư viện nào nhất mà đơn giản để lấy data trên web về về form c# ạ,em cảm ơn


(Nguyen Long) #2

Bạn thử HTMLAglitityPack xem.


(Trần Hoàn) #3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?