Thư viện chèn gif với nhãn dán vào thanh bình luận như trên Facebook

Hiện tại mình đang code cái thanh bình luận y hệt thăng facebook nhưng khoai quá chỉ mới code được 1 mấy cái emoji còn ảnh gif với nhãn dán mình không biết có thư viện js nào hỗ trợ không? mọi người ai có tài liệu code về cái này cho mình tham khảo với. hoặc có code cho em chắc em khóc mất. :sob:

2 Likes

Bên Facebook lấy ảnh GIF từ Giphy, mà Giphy cũng có SDK riêng cho điện thoại, web và cả REST API. Em có thể vào đây để tìm hiểu:

Ngoài ra thì nhãn dán cũng có thể lấy trên Giphy. Cái Web SDK là cái thư viện em cần còn nếu muốn làm từ A-Z thì dùng API.

Còn đây là code để em “khóc” :slightly_smiling_face:

import { Grid } from '@giphy/react-components'
import { GiphyFetch } from '@giphy/js-fetch-api'
// use @giphy/js-fetch-api to fetch gifs, instantiate with your api key
const gf = new GiphyFetch('your api key')
// configure your fetch: fetch 10 gifs at a time as the user scrolls (offset is handled by the grid)
const fetchGifs = (offset: number) => gf.trending({ offset, limit: 10 })
// Render the React Component and pass it your fetchGifs as a prop
ReactDOM.render(<Grid width={800} columns={3} fetchGifs={fetchGifs} />, target)
// Copy từ cái trang trên chứ ở đâu ra :))
6 Likes

@Gà Coder Em cảm ơn, để em test thử :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?