Thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất trong oracle?

cho mình hỏi với thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất trong oracle

muốn xoá thì xóa sạch thôi, chứ hỏi thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất để làm gì nhĩ :3

Cậu thử chạy cậu lệnh này trong folder oracle của cậu, rồi ném cho bọn tớ kết quả xem:

du -a | sort -nr | head -n1

Tớ sẽ nói cho cậu biết folder nào chiếm nhiều dung lượng nhất sau khi cậu giúp tớ làm việc này :smile:

EDIT: Cảm ơn @Sherly1001 về bug report nha :smile:

3 Likes

Các thư mục nhiều nhất là:

  1. ORACLE_HOME, chứa binary của Oracle software
  2. Data directory, chứa datafile
  3. Archive logs: chứa archive logfiles, nếu DB ở chế độ Archivelog mode
  4. Logfiles: trong một số trường hợp Oracle bị lổi gì đó, nó generate ra logs liên tục làm đầy HDD, cái này phải kiểm tra mới biết.

Tóm lại, trong 4 cái trên chỉ có cái thứ 4 là có thể remove được. 3 cái còn lại nếu muốn chia tay Oracle luôn thì cứ xóa thoại mái.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?