Thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất trong oracle?

cho mình hỏi với thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất trong oracle

muốn xoá thì xóa sạch thôi, chứ hỏi thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất để làm gì nhĩ :3

Cậu thử chạy cậu lệnh này trong folder oracle của cậu, rồi ném cho bọn tớ kết quả xem:

du -a | sort -nr | head -n1

Tớ sẽ nói cho cậu biết folder nào chiếm nhiều dung lượng nhất sau khi cậu giúp tớ làm việc này :smile:

EDIT: Cảm ơn @Sherly1001 về bug report nha :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?