Thử lập trình một website bằng ngôn ngữ Rust và EdgeDB

Bài này mình kể lại trải nghiệm khi thử dùng Rust để viết một website, đồng thời dùng một hệ CSDL mới lạ là EdgeDB.

Đọc tiếp tại đây.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?