Thêm OpenCV vào project C++ trong Netbeans

Ai có biết cách thêm thư viện OpenCV vào Project C++ trong Netbeans không?
Chỉ giúp mình với.

Right click ‘libraries’ in the project list, then click add :))

Project C++ không có cái đấy bạn ơi !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?