Thẻ display-name trong Web.XML báo không hợp lệ

Mình tạo mới Maven Project mà ở file web.XML. mặc dù đã sửa đủ kiểu nhưng nó vẫn thông báo như trên hình vậy. ai biết giúp mình với

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?