Thay đổi dấu trong xử lí chuỗi php

Em muốn đổi dấu cách trong dấu ngoặc kép thành dấu @ trong một chuỗi.
Ví dụ: “Tôi yêu nước lắm” tình cảm -> “Tôi@yêu@nước@lắm” tình cảm.

Bạn đã thử những từ khóa gì trên google?

1 Like

bạn tham khảo hàm preg_replace nhé

preg_replace('/\s+/', '@', $string);

2 Likes

Nếu là mình thì mình sẽ làm 2 bước:
#1. Là xài regex để xác định nội dung text trong dấu ngoặc kép
#2. Replace các “space” trong nội dung đó bằng @ như yêu cầu

4 Likes

Cảm ơn bạn nhiều lắm.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?