Thắc mắc về site root folder trong netbean 8.2

Xin Chào mọi người.
Em sử dụng netBeans 8.2 để tạo một project HTML5|Javascript.
Xong xuôi netbean sẽ tạo ra cho mình một thư mục có tên TRÙNG VỚI tên Project.
Trong đó có sẵn thư mục public_html (là thư mục mà mình sẽ triển khai HTML/CSS/JS)
em click chuột phải vào tên project trong netbean và chọn properties thấy mục site root folder được set là public_html

giả định ta có 2 file:
1 file index.html (có địa chỉ public_html/index.html)
1 file hinhanh.jpg (có địa chỉ public_html/images/hinhanh.jpg)

sau đây là một đoạn mã trong file index.html
<img src="/images/hinhanh.jpg">

Nếu em up trang web trang web lên hosting thì trang index.html sẽ hiển thị được ảnh vì nó hiểu khi đặt src="/…" thì nó sẽ bắt đầu đường dẫn ngay sau thư mục public_html

Nhưng nếu em chạy trên localserver của netBean thì nó sẽ thành: http://localhost:8383/hinhanh.jpg

CÓ NGHĨA LÀ NÓ KHÔNG NHẬN CÁI THƯ MỤC PUBLIC_HTML LÀ THƯ MỤC GỐC (ROOT)

Em đang thiết kế navigation menu, em muốn đặt thuộc tính href kiểu root relative để không phải sửa lại path khi trang web nằm ở nhiều thư mục khác nhau
Em xin chân thành cảm ơn

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?