Thắc mắc về reactJS

Xin chào,
cho mình hỏi cú pháp này là gì ?

var {xyz, kmn, abc} = this.props là gì ?

VD : var { product, index, item, user } = this.props

Mình bị hỏng kiến thức, mong được các bạn giải thích và cho keyword để mình search google. Cảm ơn

1 Like

Object destructuring, cú pháp này của Javascript nhé.

10 Likes
<properties> ::= (<property_name>|<property_name>:<alias>,)+
<unpack> ::= "{"<properties>"}"
// Kết quả trong <alias> hay <property_name> nếu không dùng <alias>

Ví dụ:

for {name} of persons:

Hoặc:

for {firstName: firstName, surname} of employees:
9 Likes
const a = {
  b: 1,
  c: {
    d: 2,
    e: {
      f: 3
    }
  }
}
const { c: { e: { f : g } } } = a
console.log(g) //3

Trong đoạn code trên mình destructuring object a sau đó đặt lại tên thuộc tính fg theo hướng dẫn này

Vậy bây giờ mình muốn đặt lại tên ce trong const {c:{e:{f:g}}} = a thì phải làm sao?

Hình như là ko có support vừa destructuring vừa rename đâu, mà có như vậy thì nhìn vào cú pháp cũng rối và còn khó đọc để hiểu hơn trong trường hợp của bạn.

Cứ tách ra mà viết thôi.

const h = a.c;
const {e:z} = h;
5 Likes

c, e ở đây đóng vai trò là path access chứ có phải biến sau khi destruct đâu, nên không thể rename được. Proof là không hề có variable c, e được tạo ra

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?