Thắc mắc về hàm return

Mình hiện không hiểu hàm này có ý nghĩa trả về là trả về như thế nào, mình xem trên uTube cũng còn khá mơ hồ, có thể lấy cho mình ví dụ dễ hiểu về hàm này không?

hàm return là trả về 1 giá trị sau đó kết thúc hàm đó luôn, những câu lệnh sau return không được thực hiện nữa

1 Like

Diễn đàn mình có chức năng Search, trước khi đặt câu hỏi, bạn nên thử search thử nhé.
Bạn tham khảo ở đây nhé ;

1 Like

Mình nghĩ cái này khá đầy đủ.Bạn có thể tham khảo.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/k68ktdwf.aspx

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?