Thắc mắc về hàm qsort() trong C

Source code:

void qsort(void* base, size_t num, size_t size, int(*comparator)(const void *, const void *));

Mình có thắc mắc là khi nào thì hàm này sắp xếp giảm dần và khi nào nó sắp xếp tăng dần?

Tùy comparator của bạn.

Nhìn prototype thì bắt buộc bạn phải deref rồi cast nó về đúng kiểu bạn dùng.

Xem ở đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?