Thắc mắc về class, constructor và instance trong c++

Bây giờ em đang học tới phần về class và constructor và bên hackerrank nó còn có cái khái niệm về instance em thấy mông lung quá có ai tốt bụng giải thích dùm mình không

Mình nghĩ instance cũng như object thôi. Nhưng sách của bạn có thể định nghĩa khác.

Instance với Class giống nhau thôi mà :joy:
ví dụ bạn có 1 class như này:

class Sinhvien
{
//code
};
Thì instance sẽ là:
Sinhvien svnam1; //svnam1 là instance

Thế thì Instance giống Object chứ nhỉ.

ái da mình lộn hehe, object giống instance

In short, An object is a software bundle of related state and behavior. A class is a blueprint or prototype from which objects are created. An instance is a single and unique unit of a class.

Object - Đối tượng : 1 đối tượng phần mềm bao gồm các : state + behavior ( trạng thái và hành vi )
Class - Lớp : các khuôn mẫu để tạo ra đối tượng
instance - thể hiện - thực thể : thường nói “Instance of object” - là một bản sao duy nhất của một lớp, đại diện cho 1 Đối tượng.như trên thì

Sinhvien là đối tượng, 
class Sinhvien mô tả đối tượng sinhvien, ví dụ tuổi, số đo 3 vòng bao nhiêu, trai hay gái, còn zin ko...
Sinhvien NgọcTrinh= new Sinhvien(18, 90,60,90, female, no)  thì NgọcTrinh là 1 Instance

éo biết có đúng ko nữa :smile:

2 Likes

Bạn có 1 class là Dog , bạn tạo ra 2 đối tượng với thiết lập tên lần lượt là Dog1 và Dog2 - Nó là cách gọi. Còn thực tế bạn vừa tạo ra 2 instances cho đối tượng Dog và gán nó ở 2 địa chỉ bộ nhớ khác nhau.

Class nó là bản vẽ, bản thiết kế. Từ cái thiết kế này để tạo ra các chi tiết thật trong thực tế. Các chi tiết thật này gọi là instance.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?