Thà trả người mới lương cao còn hơn tăng lương cho người cũ

Câu chuyện lương thưởng của nhân viên này nhân viên kia chưa bao giờ là một chủ đề hết sự tranh cãi. Mình cũng từng có bài viết về Lương – Minh bạch hay bí mật?Lý do phía sau nó và con đường phía trước bạn? nhưng gần đây mình quan sát được một điều nữa về cách thức trả lương của các công ty nói chung mà mình sẽ nêu ra ở bài viết này.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?