Tạo view hiển thị thông tin về số lượng các bác sĩ điều trị

Mn cho em hỏi là đối với SQL quản lý bệnh viện nếu câu hỏi đặt ra là: Xây dựng view hiển thị thông tin về số lượng các bác sĩ điều trị. Thông tin bao gồm: mã bác sĩ, tên bác sĩ, tổng số bệnh nhân điều trị. thì mình phải làm như thế nào để nó hiển thị “thông tin về số lượng bác sĩ” ạ?? Liệu nó có giống với view hiển thị “thông tin bác sĩ” không ạ mn cho e hướng làm với ạ

database của bạn đầu?
còn theo thông thường, thông tin về số lượng thì chỉ lấy/đếm/tính thôi
còn cụ thể như nào thì phải coi bạn thiết kế db như thế nào nữa

– Bảng bệnh nhân –

Create table BENHNHAN(
MaBN char(10) primary key,
Hoten nvarchar(50) not null,
Gioitinh nvarchar(4) not null,
Ngaysinh datetime not null,
Diachi nvarchar(100) not null,
Ngayvaocvien datetime not null,
Ngayravien datetime not null,
Foreign key (MaBS) references dbo.BACSI(MaBS),
);

– Bảng bệnh án –

Create table BENHAN(
MaBA char(10) primary key,
TenBA nvarchar(50) not null,
Thoigian int not null,
Tenbsdieutri nvarchar(50) not null,
Ngayban datetime not null,
­Foreign key (MaBS) references dbo.BACSI(MaBS),
);

– Bảng bác sĩ –

Create table BACSI(
MaBS char (10) primary key,
Hoten nvarchar(50) not null,
Gioitinh nvarchar(4) not null,
Ngaysinh datetime not null,
Diachi nvarchar(100) not null,
);

dạ database của e đây ạ

Đọc nửa câu đầu thì mình hiểu, đọc thêm nửa câu sau mình không hiểu gì luôn
Bạn phải viết rõ ràng lại, không có nào, cũng không có hiển thị gì ở đây rả
Bạn muốn lấy ra data như thế nào? cho ví dụ

2 Likes

Cái tên với mô tả nó không khớp gì nhau cả, đó là lý do mình hỏi lại

còn về phần này, bạn tìm hiểu về
countgroup by để đếm số lượng bệnh nhân theo bác sĩ (bảng bệnh nhân)
join để lấy đầy đủ thông tin (bảng bác sĩ join với (câu query con xem như là table)
coalesce để chuyển null thành số 0

2 Likes

inner join là sai, vì inner join sẽ bị mất đi [những bác sĩ không có điều trị bệnh nhân nào]
câu mô tả trigger của bạn, mình đọc không hiểu, có phải sau khi update thì bạn muốn trả về danh sách bệnh án? nếu như vậy thì bạn có thể tự test để kiểm tra kết quả, bạn đã làm được 90% rồi, còn 10% nữa thì cố gắng tự làm đi, khi thấy vấn đề thì cứ coi như chưa có vấn đề

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?