Tạo QR code từ nhiều trường thông tin trong C#

Chào các cao nhân!
Em là người mới bắt đầu học lập trình. Trong quá trình đang học em muốn lập trình ra 1 phần mềm với chức năng tạo ra được 1 mã Qrcode từ nhiều trường thông tin dạng (textbox) với ngôn ngữ C#. Và từ mã Qrcode này khi dùng máy quét mã vạch thì phần mềm sẽ tự động điền các nội dung thông tin vào đúng các textbox trước đó.
Các cao nhân cho em hỏi có thể làm được như vậy với C# không? có framework nào hỗ trợ như vậy không? có tài liệu hoặc video nào hướng dẫn làm được như vậy không xin chỉ giúp em ạ.
Em xin cảm ơn!

 1. Có thể làm việc đó. Ý tưởng cơ bản là nối các thông tin lại với nhau và tạo QR từ chuỗi cuối cùng.
  Ví dụ có 3 trường : Tên, Tuổi, CCCD. thì có thể nối chúng thành chuỗi như sau:
  Tên-Tuổi-CCCD.
  Cái dấu - ở giữa có mục đích phân tách các dữ liệu và sau đó có thể split ra một mảng string rồi lấy các thông tin dựa vào thứ tự. Lấy được rồi thì đẩy vào đâu thì đẩy.

 2. Có nhiều thư viện. Ví dụ ZXing, QRCoder…
  Các dùng thì đều rất đơn giản và có hướng dẫn trên mạng.
  Thư viện thì tải từ Nuget.

2 Likes

cảm ơn bác. trong quá trình làm có gì còn vướng mong bác chỉ giáo !

Ý tưởng là tạo từ 1 chuỗi nhưng ngăn cách bởi các ký tự khác nhau, khi đọc ta split ra là được.

Ví dụ:

var Qcode = LibNetCore.Common.Utilities.GenerateQRCode(nguoiSuDung.MaDonVi + ";" + param.IdDangKy + ";" + param.IdBenhNhan).Encrypt(), 150, 150);
2 Likes

Nên cân nhắc trường hợp các textbox chứa thông tin quá lớn mà QR code ko chứa được.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?