Tạo project java trên eclipse bị lỗi

eclipse

(Phuc Nguyen Van) #1


Khi em tạo project thì nó báo lỗi như vậy. Mọi người chỉ em cách sửa với


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?