Tạo config cho project library class trong .NET

Hi mọi người.
Mình mới tạo project kiểu library class trong Visual Studio. Mình muốn tạo 1 file config để tiện cho việc publish nên đã tạo app.config nhưng không hoạt động. Cho mình hỏi làm sao để tạo config trong project class library ạ?
Thanks mọi người

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?