Tận dụng phong cách xử trí lỗi của Rust trong lập trình web

Gần đây mình xây dựng một website bằng Rust và rất tâm đắc với phong cách error handling của nó, nên viết bài này chia sẻ:

Đọc thêm ở đây.

4 Likes

Blog của bạn rất thú vị. Bạn có thể thêm RSS feed để người đọc có thể subscribe không?

Được bạn, mình cũng đã nghĩ, nhưng chưa làm tới.

2 Likes

Mình đã thêm Atom feeds: https://quan.hoabinh.vn/feeds.atom

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?