Tại sao string căn lề trái - number căn lề phải

Em để ý thấy trong excel và một số phần mềm khác có dạng table thì value có data type là text như char, string thì căn lề trái của cột, còn kiểu number như int, float thì căn lề phải. Ngay cả label của cột cũng có tính chất tương tự. Một số thư viện UI (javascript) xử lý table cũng có hiện tượng tượng tự. Cho em hỏi nó liên quan đến vấn đề gì ạ?

Số cần căn lề phải để thấy rõ độ lớn của số. Khi tính tay thì hàng đơn vị, hàng chục, … phải thẳng hàng.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?