Tại sao spring boot có thể tự chạy mà không có tomcat

Thật là kỳ lạ :roll_eyes:, project Spring boot có thể tự run trên IDE mà không cần đến bất kỳ web server được addon từ bên ngoài vào! trong khi JSP, servelet lại cần phải thêm tomcat cho nó. Cuối cùng thì bên trong chính spring boot bao gồm những điều gì? :face_with_monocle:

Spring boot có embedded tomcat web server rồi cậu, thế nên cậu có thể chạy web spring boot mà không cần web server nào khác như tomcat :smile:

Hope it helps!

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?