Tại sao script lại lấy được sự kiện nhân vật trong game GTA?

Mọi người ơi, xem giúp em đoạn code này với. đây là đoạn code Visual Basic trong một script do moder tự làm cho game GTA ( Grand theft Auto của RockstarGame ). Cho em hỏi phần đầu import GTA với GTA.Math là gì vậy ?có phải game làm sẵn thư viện không ạ với lại phần event handing, làm sao moder bắt được các sự kiện của nhân vật trong game ? vậy GTA có phải game mã nguồn mở không hay nhà SX cố tình đề người chơi tự chỉnh sửa game ?
P/s: nội dung đoạn code này: bắt sự kiện nhân vật nả đạn vào Peds ( cảnh sát ) mỗi viên đạn thì biến crimes sẽ tăng lên khi crimes > 1000 thì chế độ truy nã 6 sao sẽ kích hoạt sau đó sẽ sẽ spwam quân đội ở toạ độ bla…bla… với tần suất, số lượng và vũ khí trong đoạn switch case … bla … bla… bla
link gốc : https://www.gta5-mods.com/scripts/six-stars-army
(web chuyên cung cấp mod, script cho GTA )

Source code :

Imports System
Imports System.Windows.forms
Imports System.Drawing
Imports System.IO
Imports GTA
Imports GTA.Math

Public Module module1
  Public crimes As Single
  Public sixstars As Boolean = False
End Module
Public Class wanted

Inherits Script
Public Sub New()
  Me.Interval = 10
End Sub
Private punto As New Point, tamaño As Size
Private pedskilled As Ped()
'Private wlthreshold As Integer
Shadows Sub keydown(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown
  'If e.KeyCode = Keys.Y Then
  '  punto.X = 1126
  '  punto.Y = 0
  '  tamaño.Height = 19
  '  tamaño.Width = 30
  '  UI.DrawTexture(".\scripts\army\star.gif", 0, 0, 4000, punto, tamaño)
  'End If
  '  GTA.Native.Function.Call(Native.Hash.SET_MAX_WANTED_LEVEL, 6)
  '  GTA.Native.Function.Call(Native.Hash.SET_PLAYER_WANTED_LEVEL, Game.Player, 6, False)
  '  GTA.Native.Function.Call(Native.Hash.SET_PLAYER_WANTED_LEVEL_NOW, Game.Player, False)
  '  UI.ShowSubtitle("wantedlevel = 6")
End Sub
Private Sub general_tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Tick
  'GTA.Native.Function.Call(Native.Hash.GET_WANTED_LEVEL_THRESHOLD, wlthreshold)
  If Game.Player.WantedLevel = 5 Then
    If sixstars = False Then
      If Game.Player.Character.IsShooting Then
        crimes += 5
      End If
      If Game.Player.Character.IsJacking = True Then
        crimes += 2
      End If
      pedskilled = World.GetNearbyPeds(Game.Player.Character.Position, 100)
      For Each pedk As Ped In pedskilled
        If pedk.HasBeenDamagedBy(Game.Player.Character) And pedk.Money <> 5 Then
          crimes += 10
          pedk.Money = 5
        End If
      Next
      If crimes > 1000 Then
        sixstars = True
      End If
      UI.ShowSubtitle(crimes.ToString & "/1000")
    End If
  End If
End Sub
End Class
Public Class army
  Inherits Script

Public Sub New()
  Me.Interval = 10000
End Sub

Private v As Vehicle, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8 As Ped, car, gun As Integer, Rnd As New Random
'Private asiento3 As VehicleSeat = 3, asiento4 As VehicleSeat = 4, asiento5 As VehicleSeat = 5
'Private asiento6 As VehicleSeat = 6, asiento7 As VehicleSeat = 7
Private punto As New Point, tamaño As Size
Private isclose As Boolean = True
Private distancia As Single
Private Rndpeds As New Random, peds As Integer, pedmodel As String
Private Rndweap As New Random, weap As Integer, weaphash As Native.WeaponHash
Shadows Sub keydown(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown    
End Sub
Private Sub general_tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Tick
  'Chequea que si hay mas de 500 de wantedlevelthreshold te viene el ejercito
  If crimes > 1000 Then
    punto.X = 1126
    punto.Y = 0
    tamaño.Height = 20
    tamaño.Width = 32
    UI.DrawTexture(".\scripts\army\star.gif", 0, 0, 10050, punto, tamaño)
    'If Game.Player.Character.IsInVehicle Then
    '  If Game.Player.Character.CurrentVehicle.Model.IsHelicopter Then
    '    heliselect()
    '  End If
    'Else
    carselect()
    'End If
    If Game.Player.WantedLevel < 5 Then
      crimes = 0
      sixstars = False
    End If
  End If
End Sub

Private Sub carselect()
  car = Rnd.Next(32)
  Select Case car
    Case 0 To 4
      v = World.CreateVehicle("crusader", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s4.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s3.Task.Wait(8000)
        s4.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        s4.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 5 To 9
      v = World.CreateVehicle("mesa3", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s4.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s3.Task.Wait(8000)
        s4.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        s4.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 10 To 13
      v = World.CreateVehicle("insurgent2", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s4.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s3.Task.Wait(8000)
        s4.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        s4.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 14 To 17
      v = World.CreateVehicle("insurgent", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s4.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s5 = v.CreatePedOnSeat(7, pedmodel)
        weapselect()
        s5.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s3.Task.Wait(8000)
        s4.Task.Wait(8000)
        s5.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        s4.MarkAsNoLongerNeeded()
        s5.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 18 To 20
      v = World.CreateVehicle("barracks", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s4.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s5 = v.CreatePedOnSeat(3, pedmodel)
        weapselect()
        s5.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s6 = v.CreatePedOnSeat(4, pedmodel)
        weapselect()
        s6.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s7 = v.CreatePedOnSeat(5, pedmodel)
        weapselect()
        s7.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s8 = v.CreatePedOnSeat(6, pedmodel)
        weapselect()
        s8.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s3.Task.Wait(8000)
        s4.Task.Wait(8000)
        s5.Task.Wait(8000)
        s6.Task.Wait(8000)
        s7.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        s4.MarkAsNoLongerNeeded()
        s5.MarkAsNoLongerNeeded()
        s6.MarkAsNoLongerNeeded()
        s7.MarkAsNoLongerNeeded()
        s8.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 21 To 23
      v = World.CreateVehicle("barracks2", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 24 To 26
      v = World.CreateVehicle("barracks3", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s4.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s5 = v.CreatePedOnSeat(3, pedmodel)
        weapselect()
        s5.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s6 = v.CreatePedOnSeat(4, pedmodel)
        weapselect()
        s6.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s7 = v.CreatePedOnSeat(5, pedmodel)
        weapselect()
        s7.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s8 = v.CreatePedOnSeat(6, pedmodel)
        weapselect()
        s8.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s3.Task.Wait(8000)
        s4.Task.Wait(8000)
        s5.Task.Wait(8000)
        s6.Task.Wait(8000)
        s6.Task.Wait(8000)
        s7.Task.Wait(8000)
        s8.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        s4.MarkAsNoLongerNeeded()
        s5.MarkAsNoLongerNeeded()
        s6.MarkAsNoLongerNeeded()
        s7.MarkAsNoLongerNeeded()
        s8.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 27 To 29
      v = World.CreateVehicle("technical", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        pedselect()
        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, pedmodel)
        weapselect()
        s3.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)

        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
        s2.Task.Wait(8000)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
        s3.Task.Wait(8000)
        s3.MarkAsNoLongerNeeded()
        v.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case 30
      v = World.CreateVehicle("rhino", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)
        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
    Case Else
      v = World.CreateVehicle("APC", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
      v.PlaceOnNextStreet()
      checkdist()
      If isclose = False Then
        pedselect()
        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, pedmodel)
        weapselect()
        s1.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)
        s1.MarkAsNoLongerNeeded()

        pedselect()
        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, pedmodel)
        weapselect()
        s2.Weapons.Give(weaphash, 999, True, True)
        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
      End If
  End Select
  If Game.Player.Character.IsInVehicle = True Then
    v.Heading = Game.Player.Character.CurrentVehicle.Heading
    v.Speed = Game.Player.Character.CurrentVehicle.Speed
  End If
End Sub

'Private Sub heliselect()
'  car = Rnd.Next(3)
'  Select Case car
'    Case 0
'      v = World.CreateVehicle("buzzard", Game.Player.Character.Position.Around(90.0F))
'      checkdist()
'      If isclose = False Then
'        s1 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.Driver, "S_M_Y_Marine_01")
'        s2 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightFront, "S_M_Y_Marine_02")
'        s3 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.LeftRear, "S_M_Y_Marine_01")
'        s4 = v.CreatePedOnSeat(VehicleSeat.RightRear, "S_M_Y_Marine_02")
'        s1.Weapons.Give(Native.WeaponHash.CarbineRifle, 999, True, True)
'        s2.Weapons.Give(Native.WeaponHash.CarbineRifle, 999, True, True)
'        s3.Weapons.Give(Native.WeaponHash.CarbineRifle, 999, True, True)
'        s4.Weapons.Give(Native.WeaponHash.CarbineRifle, 999, True, True)
'        s1.AlwaysKeepTask = True
'        s1.Task.ShootAt(Game.Player.Character, 99999, FiringPattern.BurstFireHeli)
'        s1.MarkAsNoLongerNeeded()
'        s2.Task.Wait(8000)
'        s3.Task.Wait(8000)
'        s4.Task.Wait(8000)
'        s2.MarkAsNoLongerNeeded()
'

Mở thì có luôn cả mã nguồn gốc, chưa biên dịch.
Có lẽ đây là bộ thư viện đã biên dịch (.dll).

4 Likes

Không.

Nếu bạn chịu khó đọc kĩ nội dung bản mod trong đường link kia, thì người ta code trên nền của cái này:


Nên, đấy, không phải tự nhiên mà script từ trên trời rơi xuống.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?