Tại sao không thể đổi tên hay xoá 1 project trong codeblocks?

codeblocks

(Võ Thị Thanh Ngân) #1

tại sao mình không đổi tên được thậm chí xóa 1 project trong codeblock vậy?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?